لطفا ارزیابی خود را در مورد عملکرد شرکت داریا همراه برای ما ارسال کنیدنحوه برخورد کارکنان
نحوه رسیدگی و پیگیری
مدت زمان اعلام شده برای رفع مشکل
به طور کلی خدمات پس از فروشپیام ، انتقاد و یا پیشنهاد خود را برای ما ارسال کنید